Print Friendly, PDF & Email

Virum Grundejerforening.

Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00

Virum Hallen
Til stede: Ingrid Tofte, Jens Rosengaard, HC Nielsen og Claus Colding-Jørgensen

Referent: Claus Referat:

 1. Godkendelse af referat fra møde d. 30.4.2019

  – Godkendt
  – Claus sørger for at referatet lægges på hjemmesiden

 2. Vedtægtsændring

  – Fremtidigt antal bestyrelsesmedlemmer 4 til 5 (§13) – Konsekvensrettelse af §8
  – Claus laver formulering

 3. Status for medlemsregister, herunder mail-adresser

  – Der mangler fortsat e-mail adresser på mere end halvdelen af medlemmerne – dette bemærkes ifm. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
  – Ca. 40 registrerede medlemmer har fortsat ikke betalt kontingent – Ingrid fremsender og fysisk omdeler rykkere
  – Beskrivelse af procedurer for medlemsregistrering mv. opdateres af Ingrid og HC og behandles på et senere bestyrelsesmøde

 4. Ekstraordinær generalforsamling d. 18. juni 2019

  – Dagsordensforslag godkendt
  – Lokale aftalt, dirigent aftalt, referent aftalt (Jens)
  – Indkaldelse på hjemmesiden (Claus), via mail (HC) samt ved fysisk omdeling (Jens, HC og Claus)
  – Print til omdeling og omdelingsruter (Claus) – omdeling senest d. 4. juni

 5. Status på økonomi

  – Intet at bemærke

 6. Gensidig orientering

  – Kommunen har gennemført vejsyn i området
  – HC orienterede fra orienteringsmøde om Affaldsplan 2019-30 for kommunen
  – HC orienterede om velbesøgt informationsaften i Virum Hallerne om tyverisikring (ca. 500 deltagere)
  – Virum-Sorgenfri Håndboldklub vil ikke arrangere Sct. Hans fest i Furesø Parken mere. Virum Sorgenfri Borger og –Handelsforening har bolden indtil videre

– Tro-og love erklæring vedr GPDR modtaget fra tidligere bestyrelsesmedlemmer
– Dialogmøde mellem grundejerforeninger i vores område og borgmesteren afholdt 14. maj 2019. Kommunen vil ikke længere tilbyde nogen form for ordning vedr. vinterbekæmpelse mv. Grundejerforeningerne opfordres til at gå sammen eller søge inspiration hos hinanden for at finde egnede løsninger allerede fra sæsonen 2019-2020
– Virum Grundejerforening har forsøgt at komme i dialog med formanden for Byplanudvalget vedr. Virum Grundejerforenings geografiske udstrækning mv. – indtil videre uden held

7. Eventuelt

– Intet at bemærke

8. Næste møde

– I umiddelbar forlængelse af ekstraordinær generalforsamling